Skip to content

Policy avseende integritet och personuppgifter

1. Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur Kakelhuset i Umeå AB, org nr 559204-1015, Gräddvägen 17, 906 20 UMEÅ, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Denna policy gäller fr o m 2018-05-25.

1.1 Integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter då vi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt mellan dig och oss, såsom besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för marknadsföring via e-post och post.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (dataskyddsförordningen GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig
Vi är personuppgiftsansvariga för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp i vår butik, använder dig av vår support, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar, eller när du på annat sätt har kontakt med oss. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå köpeavtal med oss och för att vi ska kunna leverera dina varor och våra tjänster.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?
4.1 För dig som är kund till oss
De personuppgifter Vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra supporttjänster är:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-post
• Kundnummer
• Personnummer (i vissa fall)
• Order/fakturanummer
• Köpta artiklar (orderrader)
• Betalningsuppgifter
• IP-adress och information om din användning av vår webbplats

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 För dig som är kund till oss
Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
• Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
• Ge dig relevant information och rikta marknadsföring avseende våra varor och tjänster
• Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
• Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
• Möjliggöra kommunikation via post, e-post och telefon
• Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via post, e-post och telefon
• Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

6. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på fyra olika rättsliga grunder, i enlighet med GDPR. Dessa grunder beskrivs i det här avsnittet.
6.1 Avtal
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet vi ingår med dig som kund när du lägger din beställning. För att bl.a. betalning och leverans av varorna du köper i vår butik ska fungera behöver vi behandla uppgifter om dig.
6.2 Samtycke
Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom förenklad administration och orderhistorik. Detta görs på grunden av samtycke, dvs att du genom att du lämnar in uppgifter om dig själv godkänner att uppgifterna finns där och används vid t ex köp som förifyllda namn- och adressuppgifter.
6.3 Intresseavvägning
En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
6.4 Rättslig förpliktelse
I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
7.1 Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till våra leverantörer av betal- och frakttjänster.
8.1 Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till vårt avtal med dig som kund. Hit hör leverantörer av betal- och frakttjänster. Om du ansöker om en kredit vid ditt köp kan dina uppgifter också komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
8.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
8.3 Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

9. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering

10. Dina rättigheter
10.1 Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
10.2 Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
10.3 Du har rätt att begära;
– Tillgång till dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om de inte har samlats in från dig, samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
– Rättelse av dina personuppgifter.
Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
– Radering av dina personuppgifter.
Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
– Begränsning av behandling.
Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.
10.4 Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
10.5 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.
10.6 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@kakelhuset.se När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.
10.7 Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

11. Cookies
Vi använder cookies. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. Om du öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer då nya cookies att skapas.

12. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Kakelhuset i Umeå AB
Gräddvägen 17
906 20 UMEÅ
info@kakelhuset.se